Provozní podmínky


Provozovatelem tohoto serveru je Pavel Plachý, Žáčkova 7, 753 01 Hranice, IČ: 48827398, DIČ: CZ7102235701 (dále jen provozovatel).

Uživatelem serveru se rozumí každá osoba, která využívá služeb serveru a při využívání služeb serveru přistoupila k těmto podmínkám. Užívání těchto služeb je vázáno na přistoupení uživatele k těmto podmínkám a pravidlům.

1. Obecná ustanovení

Provozovatel serveru zajišťuje provoz internetových stránek, které umožňují uživatelům zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží a služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozovatele.

Uživatel je oprávněn užívat služby serveru za níže uvedených podmínek:

  • nabídka zboží a služeb musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, předmětem inzerce nemůže být zejména zboží či služby, které nemohou být předmětem obchodu vůbec nebo jen na základě zvláštního povolení nebo zboží, s nímž lze nakládat pouze na základě speciálního povolení, např. střelivo, zbraně, léčiva, nebezpečné látky a přípravky, apod.; obsah inzerce nesmí odporovat zásadě dobrých mravů či poctivých obchodních podmínek
  • nabídka zboží a služeb nesmí zasahovat do chráněných práv jiných osob, zejména práva autorského, práva na ochranu průmyslového vlastnictví či práva na ochranu hospodářské soutěže nebo jinak narušovat chráněné zájmy nebo jiná práva třetích osob
  • podnikatelský subjekt nemůže nabízet zboží či služby, které jsou spojeny s předmětem jeho podnikání
  • nabídka nesmí zasahovat do osobnostních práv fyzických osob
  • inzerce nesmí být použita jako prostředek k trestné činnosti
  • každý účastník bere na vědomí, že nese důsledky spojené s vloženou nabídkou či přijetím nabídky, jež se uskuteční na uvedených stránkách a že po uplynutí zvolené doby se automaticky vymaže
  • účastník je povinen zaplatit poplatek u zvýrazněného inzerátu pomocí SMS

Veškeré služby jsou uživatelům serveru poskytovány zdarma s výjimkou doplňkové služby. Doplňkovou službou se rozumí nadstandardní služba, jejíž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání služeb serveru (např. zvýraznění inzerátu, tzv. topování ). Inzerát uživatele je zveřejněn bezplatně po dobu, kterou určí uživatel. Po této lhůtě bude automaticky smazán. Uživatel je oprávněn smazat jím vložený inzerát před uplynutím stanovené lhůty pomocí kontrolního hesla příslušného inzerátu.

Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky před uplynutím lhůty určené uživatelem, a to v případě, že inzerát je v rozporu s platnými právními předpisy, podmínkami inzerce, dobrými mravy nebo je jinak nevhodný pro zveřejnění.

Provozovatel je oprávněn inzerát smazat nebo jej přesunout v případě, že je vložen do nesprávné sekce s ohledem na jeho obsah.

Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit podmínky inzerce a nastavení služeb serveru, případně služby serveru zrušit, a to po předchozím oznámení označeném Změny a úpravy .

Provozovatel není odpovědný za obsah, kvalitu, původ, zdroj ani zaplacení zboží a služeb nabízeného uživatelem, za text inzerátu plně odpovídá uživatel.

Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné zneužití služeb serveru uživateli či třetí osobou.

Provozovatel není odpovědný za škodu, která by případně vznikla uživateli nebo třetí osobě v důsledku využití služeb serveru.

Server obsahuje mimo jiné odkazy na internetové stránky, které nejsou vlastněny a provozovány provozovatelem. V případě, že uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, k němuž pouze zprostředkovává přístup.

posunout nahoru

2. Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru, který umožňuje bezplatnou inzerci uživatelům, je správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOU ).

Uživatel tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 ZOOU.

Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný.

Provozovatel ve smyslu ZOOU informuje uživatele o zpracování jeho osobních údajů a jeho právech. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v jakém mu byly uživatelem poskytnuty pro zveřejnění inzerátu (tzn. jméno, příjmení, emailová adresa, případně telefonní číslo), a to za účelem zajištění služby provozovatele spočívající ve zprostředkování inzerce.

Provozovatel dále informuje uživatele, že má na základě písemné žádosti za podmínek stanovených v ustanovení § 12 ZOOU právo na informace o zpracování osobních údajů uživatele, a další práva stanovená v ustanovení § 21 ZOOU, zejména právo obrátit se v případě porušení povinností provozovatele na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Provozovatel bude shromažďovat a uchovávat osobní údaje pouze po dobu 3 měsíců ode dne vymazání inzerátu ze serveru.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty a není oprávněn předávat osobní údaje uživatele jiné osobě.

Provozovatel není odpovědný za zneužití osobních údajů zveřejněných uživatelem (tzn. uvedených v inzerátu).

posunout nahoru